Temel Müzik Eğitimi

Porte: Notaların üzerine yazıldığı eşit aralıklı beş çizgi ve dört aralıktan oluşan şekle porte (dizek) denir. Çizgiler aşağıdan yukarıya doğru sayılır. 16. yüzyılda İtalyan rahip Guido d'Arrezo, nota okumayı kolaylaştırmak amacıyla renkli porte çizgilerini, ayrıca bir ilahinin her bir satırının ilk hecelerinden oluşan nota isimlerini müziğe kazandırmıştır. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik ve kalınlıklarını) ve sürelerini gösteren işarete denir. Porte üzerinde her bir nota farklı yerlere (çizgi üzerine veya aralığa) ve farklı biçimlerde yazılır. Her bir nota harflerle de gösterilir. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

 

Do    Re   Mi    Fa    Sol   La    Si    Do    Si    La   Sol    Fa    Mi   Re    Do

C       D     E     F      G      A     B     C      B     A      G     F     E      D     C

Sol Anahtarı Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

      Portenin 2. çizgisinden başlayıp bu çizgiye adını veren ve ince sesleri göstermeye yarayan anahtardır.Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Fa Anahtarı Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

        Portenin 3. ve 4. çizgilerinden başlamak üzere iki türü vardır. Kalın sesleri göstermek için kullanılır. Anahtarın iki noktası arasından geçen çizgi FA sesine aittir. Diğer notalar buna göre isimlendirilir. Piyanoda sol el eşlikleri ile kontrbas ve viyolonsel partisyonları Fa Anahtarında yazılır.Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Nota Süreleri Porte üzerine yazılan notaların sürelerini anlamamızı sağlayan işaretlere nota süresi denir. Örnek: birlik Do notasını çalınması gerektiğinde, Do sesini 1-2-3-4 şeklinde sayarak ve kesintisiz olarak 4 vuruş içerisinde kesintisiz olarak çalınır. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Sus İşaretleri (Es):Müzik yazısını oluşturan sesler, sesli ve sessiz süreler olarak ayrılır. Sesli süreler değişik zamanları içeren notalar, sessiz süreler de o zamanlar kadar değeri olan sus işaretleridir. Yedi nota biçimine karşılık yedi susma biçimi vardır. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

İnsan Sesleri Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

İnsan sesleri, Kadın sesleri ve Erkek sesleri olarak iki guruba ayrılır. Erkek Sesleri: Tenor (İnce), Bariton (Orta) , Bas (Kalın) olarak üçe ayrılır. Kadın Sesleri: Soprano (İnce), Mezzo Soprano (Orta), Alto olarak üçe ayrılır.   Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Ses Merdiveni Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

İnsan kulağı ile duyulma imkânı olan seslerin en kalınından en incesine kadar sıralanış biçimine ses merdiveni denir. Ses Merdiveni üç bölüme ayrılır. Bunlar Kaba bölge, Orta bölge ve Tiz bölgedir. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Aralık  Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

İki nota arasındaki mesafeye yani ses farkına denir.  Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Süre Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Notaların vermiş olduğu zaman bütünlüğüne süre denir. Sesli Süre ve Sessiz Süre olmak üzere iki çeşit süre vardır. Sesli süreler notaların seslendiriliş zamanını, sessiz süreler ise notalar arası bekleme zamanını ifade eder. Sessiz süreler Müzikte Es işareti ile tanımlanır. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Ses Değiştirici İşaretler Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Sesleri inceltmek ya da kalınlaştırmak için ses değiştirici işaretler kullanılır. Bu işaretler notanın önüne, çizgilere ve boşluklara yazılır. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Geçici değişikliğe uğrayan sesler ölçü içinde işaretle gösterilerek belirtilir. Bu durumda ses değiştirici işaret sadece bulunduğu ölçü içinde etkili olur. Ses değiştirici işaretler dizeğin başına, anahtardan hemen sonra yazıldıklarında şarkı boyunca ait oldukları sesi etkilerler. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Ölçü Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Bir müzik eserinin eşit süreli bölümlerine Ölçü denir. Ölçü çizgileri porteye dikey olarak konulur. Her ölçüde ölçü rakamı kadar nota süreleri vardır. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Ritim Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Birbiri ardına eşit aralıklı, düzenlerle sıralanan vuruşlara ritim denir. Basit Ritimler 2/4, 3/4, 4/4 (C) şeklinde gösterilirler. Bileşik ritimler ise Basit Ritimlerin birbirine eklenmesiyle oluşurlar 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8 ritimler Bileşik ritimlere verilebilecek örneklerdir. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Temel Müzik Terimleri Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Müzikte çeşitliliği sağlayan da bu işaretlerdir. Bu işaretleri de iki ana grupta ayırabiliriz. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Hız Terimleri Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Hareket, bir müzik eserinin hangi yavaşlıkta veya hangi hızlılıkta çalınacağını belirtir. En yavaş en hızlı birçok hız terimi vardır. Bu terimlerin çoğu İtalyancadan gelmektedir. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Terimler müzik parçasının –notasının-dizeğinin sol üstüne yazılır.

Grave:            Çok ağır    Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara       

Lento:            Ağır Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Largo:            Geniş Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Larghetto:      Oldukça geniş Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Adagio:          Acele etmeden Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Andante:        Orta yürüme    hızında Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Moderato:      Orta hızda Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Allegretto:      Oldukça hızlı Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Allegro:          Hızlı Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Vivace:          Canlı Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Presto:           Çok hızlı Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Prestissimo:   Son derece hızlı Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Nüans Terimleri Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Bir müzik eserinin yorumlanması sırasında, seslere uygulanan kuvvet yada hafiflik derecelerine nüans denir. Bunlar gürlük terimlerini oluşturur. Terimler nota üzerinde kısaltmalar şeklinde kullanılır. Başlıca nüans terimleri aşağıdadır. P Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankaraiyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Terim                       Anlatımı                   Kısaltması       Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara
Pianissimo              çok hafif                  ppPiyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara
Piano                       Hafif                        p. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara
Mezzo piano            orta hafiflikte           mpPiyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara
Mezzo forte             orta kuvvete            mfPiyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara
Forte                       Kuvvetli                   f. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara
fortissimo                çok kuvvetli             ff. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara
Molto fortissimo       çok fazla kuvvetli     fff. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara
Forzando,con forza         çok kuvvetli, vurgulu       fz. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara
Forte piano              kuvvetliden sonra hafif            fpPiyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara
Crescendo              gittikçe kuvvetlenerek             cresc. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Decrescendo           gittikçe hafifleyerek                 decresc. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Uzatma İşaretleri Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Uzatma Noktası Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Herhangi bir notanın “yanına” konulan nokta, o notayı kendi değerinin yarısı kadar uzatır. Örneğin, iki vuruşluk bir nota kendi değerinin yarısı kadar uzayacağı için 3 vuruş olarak, bir vuruşluk bir nota ise, bir buçuk vuruş olarak çalınır ya da okunur.Pi Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankarayan Piyano Kursu Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Uzatma Bağı Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Aynı adı taşıyan iki notayı birbirine bağlayan bağa “uzatma bağı” denir. Uzatma bağı ile birbirine bağlanan notalardan iki notanın süresi birinciye eklenerek okunur. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano

“Puandorg” ya da “fermata” adı verilen işaret ise, notayı serbest olarak uzatır. Puandorglu nota genellikle kendi değerinin iki katı kadar uzar, ancak yorumcu isterse bunu daha kısa ya da uzun yapabilir.  Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara  iyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Müzikte “Es”ler Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Tıpkı konuşmalarımızdaki duraksamalar, yazıdaki noktalar gibi, müzikte de çoğu zaman cümle bitişlerinde “es” yani susulması gereken yerler vardır. Esi gördüğümüz yerde, değeri kadar susarız. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

En uzun es de yine 4 vuruşluktur. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Ancak bir eserde, daha fazla susulması isteniyorsa, o ölçüye 4 vuruşluk es konur ve yanına ya da üzerine kaç ölçü boyunca susulması gerektiği yazılır. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Ölçü Kavramı ve Ölçü Çizgileri Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Herhangi bir nota yazısına baktığımız zaman, müziğin çizgilerle kendi içinde bölümlere ayrıldığını görürüz. İşte bu çizgilere, ölçü çizgisi, iki ölçü çizgisi içinde kalan bölmeye de “ölçü” denir. Notaların zamana göre düzenlenmesi için ölçülere ayırmak gereklidir. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

Bir parça ya da eser bittiğinde, biri ince biri kalın iki çizgiden oluşan bir sembolle, parçanın bittiği belirtilir. Bu çizgiye de “bitiş” ya da “final çizgisi” denir. Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara Piyano Kursu Ankara

 

MÜZİKÇE

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?